వేదాంత విజ్ఞానం

వేదాంత విజ్ఞానం

  • గురు శ్లోకాలు, అర్థాలు

    గురు శ్లోకాలు, అర్థాలు

    అజ్ఞానమనే చీకటిలో ఉన్నవాడికి జ్ఞానమనే వెలుగు దారి చూపించేవాడే గురువు, ఆ పరమాత్మే గురుస్వరూపంగా కటాక్షిణించి, తనను చేరుకునే మార్గం చూపిస్తాడు. ఆ గురుతత్వాన్ని అద్భుతంగా వివరించేది…