mrutyunjaya

  • Mrutyunjaya Aksharamala Sthotram

    Mrutyunjaya Aksharamala Sthotram

    ,

    శ్రీ మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ గంగాధర |మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ ||అద్రీశజాధీశ విద్రావితాఘౌఘ…