గురు శ్లోకాలు, అర్థాలు

Posted by

అజ్ఞానమనే చీకటిలో ఉన్నవాడికి జ్ఞానమనే వెలుగు దారి చూపించేవాడే గురువు, ఆ పరమాత్మే గురుస్వరూపంగా కటాక్షిణించి, తనను చేరుకునే మార్గం చూపిస్తాడు. ఆ గురుతత్వాన్ని అద్భుతంగా వివరించేది గురుగీత. ఈ వీడియోలో గురుగీతలోని 27 ముఖ్యమైన శ్లోకాలు, తస్మైశ్రీ అనే మకుటం తో వున్నవి, తాత్పర్యాలతో వివరించబడ్డాయి. ఆత్మ జ్ఞాన సాధకులకు ఇవి మార్గదర్శకాలు, గురు తత్వ బోధకాలు. ప్రతి నిత్యం ఉదయం వింటే జ్ఞాన సిద్ధి కాలుతుంది.శ్రీ గురు పాదుకేభ్యో నమః

#గురుగీత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *