భక్తి గీతాలు

భక్తి గీతాలు

  • Hanumath Bhujanga Prayata Sthotram

    Hanumath Bhujanga Prayata Sthotram

    ,

    శ్రీమదాంజనేయ భుజంగప్రయాత స్తోత్రమ్  ఈ స్తోత్రం చదవటం వల్ల దరిద్రాలు అనారోగ్యాలు, అన్ని రకాల పీడలు వదిలిపోతాయి. శ్రీ ఆంజనేయస్వామితో పాటు రాములవారి భక్తి అనుగ్రహము కూడా…